02142702
ارتقاء ایمنی بیمار از جمله مهمترین عوامل  موثر در افزایش کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان محب کوثر می باشد.

واحد ایمنی بیمار-01


واحد ایمنی بیمار-02

مسئول ایمنی  بیمارستان :جناب آقای حبیب اله منصوری

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: خانم یلدا حسنی

وظایف واحد ایمنی  بیمارستان محب کوثر:

ایمنی بیمار دغدغه همگانی کلیه کارکنان ما می باشد

مدیریت خطاهای پزشکی : در این راستا با شناسایی و ارزیابی خطاهای رخ داده در سطح بیمارستان و جمع آوری اطلاعات ، اقدام به تحلیل ریشه ای خطا (RCA) کرده و اقدامات اصلاحی لازم تدوین می شود.

برگزاری بازدید های مدیریتی ایمنی : بازدید مدیریتی ایمنی بیماربا تیمی متشکل از مدیران ارشد بیمارستان و براساس یک جدول زمانبندی شده در سه شنبه هر هفته از بخشها /واحدها انجام می شود. هدف از این بازدید تعهد مدیران ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار و رفع مشکلات و موانع مرتبط با ایمنی بیمار ، مشارکت پرسنل در گزارش دهی خطا و افزایش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان می باشد.

برگزاری بازدید های میدانی ایمنی : واحد ایمنی بیمار با هدف ارتقا ایمنی بیمار در بیمارستان ،با تشکیل تیمی متشکل از کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئولین واحد های بهداشت محیط، تغذیه، بهداشت حرفه ای ، تاسیسات، بهبود کیفیت  و ناظر دارویی ، به صورت ماهیانه و از طریق یک چک لیست جامع و کامل اقدام به بازدید و ارزیابی سرزده از بخشهای بیمارستان کرده و درصورت وجود مشکل و یا عدم انطباق سریعا اقدام به رفع و اصلاح آن می نماید.

جمع آوری و تحلیل شاخص های ایمنی بیمار : واحد ایمنی بیمار به صورت ماهیانه اقدام به جمع آوری شاخص های ایمنی بیمار و تحلیل آن می کند و به صورت فصلی نتایج ان را برای معاونت درمان دانشگاه ارسال می نماید.

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمارستان : فرهنگ ایمنی بیمار به صورت سالیانه توسط کلیه پرسنل بیمارستان ( کادر درمانی و اداری) از طریق پرسشنامه مربوطه به صورت الکترونیک تکمیل و سپسس تحلیل می شود.
 

روز جهانی ایمنی

 

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار ، برخی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء  ایمنی بیمار در بیمارستان محب کوثر به شرح فوق اطلاع رسانی و به اشتراک گذاشته می شود.

1- ارزیابی ریسک خطرات بخشها و واحد ها از طریق بازدیدهای منظم و ماهیانه تیم مجرب ارزیابی میدانی ایمنی بیمار و اقدام جهت ایجاد تغییرات به منظور ارتقاء ایمنی بیمارو ارزیابی اثر بخشی تغییرات

2- بازدید های منظم و هفتگی از بخشها در غالب راندهای مدیریتی ایمنی بیمار (wallk round) با حضور تمامی مدیران ارشد بیمارستان ، به منظور بررسی نکات مربوط به ایمنی بیماراز دیدگاه پرسنل بخشها و دریافت پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار و اقدام جهت اصلاح و ارتقا موارد مطروحه

3- استفاده از به روزترین و کارآمد ترین سیستم ها ، فرایندها و روشهای اجرایی برای پیشگیری از وقوع خطاهای درمانی

4- برگزاری کمیته های ایمنی بیمار به صورت منظم و ارائه گزارشات مربوط به آن به مدیران ارشد بیمارستان

5- بررسی ماهیانه شاخص های کشوری ایمنی بیمار (که پایین بودن درصد آن نشان دهنده عملکرد ایمن بیمارستان می باشد )و ارسال ان به معاونت درمان دانشگاه ایران

6- برگزاری جلسات FMEA با تیم ایمنی و صاحبین فرایند به منظور پیش بینی وقوع حوادث قبل از رخداد

7- توجه ویژه به سرفصل های آموزشی ایمنی بیمار در برنامه ریزی آموزشی بیمارستان با هدف توانمند سازی کارکنان واحد های درمانی در حوزه های کنترل عفونت ، بهداشت حرفه ای و محیط ، ایمنی بیمار و آموزش به بیمار

8- تهیه کارت مخصوص ایمنی بیمار و ارسال لینک مربوط به آن بلافاصله بعد از پذیرش بیمار و تحویل و آموزش آن به بیمار یا همراه بیمار ، بعد از ورود به بخش توسط کمک بهیار

9- مجهز کردن تمامی سرویس های بهداشتی فرتگی و ویلچر ها به کمربند ایمنی بیمار

10- در راستای انجام زایمان ایمن و محترمانه بیمارستان خود را موظف به انجام اقدامات فوق کرده است :

  • برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان
  • اخذ لوح دوستدار کودک
  • انجام زایمان بی درد به صورت 24 ساعته به منظور ترویج زایمان طبیعی و ایمن
  • به منظور خوشایند سازی و کاهش استرس مادر این امکان به مادر داده می شود که یک همراه منتخب در طی پروسه زایمان در کنار مادر حضور داشته باشد

11-  با توجه به اینکه ایمنی بیمار از اولویت های مدیران ارشد بیمارستان محب کوثر می باشد به منظور نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بیمار در سطوح مختلف سازمان اقدامات زیر انجام می پذیرد:

  • معرفی دو بخش نمونه از نظر ایمنی بیمار در هر فصل  بعد از انجام پایش های سختگیرانه ی تیم ایمنی بیمار و اهدای پاداش به پرسنل واحد مربوطه از طرف مدیریت محترم بیمارستان
  •  برگزاری جلسات ماهیانه کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار با رابطین ایمنی بیمار
  •  اهدای کارت هدیه توسط مدیریت ارشد بیمارستان ،در راندهای مدیریتی ایمنی به پرسنلی که اقدام به خوداظهاری خطای خود می کنند و از این طریق مانع تکرار مجدد آن در بیمارستان می شوند
  •  برگزاری جلسات RCA ( تحلیل علل ریشه ای) و به دنبال آن شناسایی خطرات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی ، با مشارکت پرسنل در تمامی سطوح سازمانی
  • تهیه داستانک از مسائل و مشکلات مربوط به ایمنی بیمار و به اشتراک گذاشتن ان با کارکنان به عنوان درس از خطا