02142702
رسانه جدید

 «آگهی مزایده عمومی»

 

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "ارائه خدمات طراحی و تزئین اتاق مادر و نوزاد" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقوقی و یا حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

آگهی مناقصه عمومی (تاریخ شروع 1403/02/26)

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "خرید و ساخت هواساز بیمارستان" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند: 

H'

 


 آگهی مزایده عمومی عمومی دو مرحله ای داروخانه (تاریخ شروع مزایده 1402/11/29)

       بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "داروخانه" بیمارستان را از طریق برگزاری مزایده عمومی دو مرحله ای به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا             متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت             به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

0آگهی مزایده عمومی طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن بیمارستان(تاریخ شروع مزایده 1402/11/12)

 • ببیمارستان محب کوثر در نظر دارد "طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن بیمارستان" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

                0آگهی مزایده عمومی ارائه خدمات آمبولانس جهت جابه جایی بیماران(تاریخ شروع مزایده 1402/11/11)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "ارائه خدمات آمبولانس جهت جابه جایی بیماران" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

         0آگهی مزایده عمومی کافی شاپ(تاریخ شروع مزایده 1402/09/20)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "اجاره فضای کافی شاپ" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط

  واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000

  ریال به حساب 13 / 48161616 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه)س( )بیمارستان محب

  کوثر( جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:.


 

 • آگهی مزایده عمومی واحد فیلمبرداری(تاریخ شروع مزایده 1402/09/19)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "اجاره فضای فیلمبرداری" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط

  واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000

  ریال به حساب 13 / 48161616 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه)س( )بیمارستان محب

  کوثر( جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

 •  آگهی مزایده عمومی ارتوپدی فنی(تاریخ شروع مزایده 1402/08/9)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "اجاره فضای فروش اقلام ارتوپدی" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

   

 

 

 

 • آگهی مزایده عمومی شنوایی سنجی(تاریخ شروع مزایده 1402/07/13)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "اجاره فضای شنوایی سنجی" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ )س( 3.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه )بیمارستان محب کوثر( جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

 • آگهی مزایده عمومی ارتوپدی فنی(تاریخ شروع مزایده 1402/07/13)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "اجاره فضای فروش اقلام ارتوپدی" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ )س( 3.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه )بیمارستان محب کوثر( جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

 • آگهی فراخوان عمومی ارائه خدمات خصوصی زایمان توسط مامای همراه (تاریخ شروع مزایده 1402/06/27)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "ارائه خدمات خصوصی زایمان توسط مامای همراه" خود را از طریق فراخوان عمومی با انعقاد قرارداد یک ساله به مراکز مجاز واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 88557516 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تاریخ 1402/07/03 می باشد. نشانی تحویل پیشنهادات: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی)یوسف آباد(، خیابان ،23 خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر ریاست

 

 • آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  (تاریخ شروع مزایده 1402/06/13)

 • »آگهی مناقصه عمومی« بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی )س( به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه )بیمارستان محب کوثر( جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 • آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  (تاریخ شروع مزایده 1402/05/21)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی )س( به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه )بیمارستان محب کوثر( جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند:.

 

 

 

 • فراخوان عمومی  (تاریخ شروع مزایده 1402/05/03)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد 3  باب مغازه به متراژ های حدود 30 ، 22  و 22 متر واقع در حیاط بیمارستان را به صورت جداگانه یا یکجا از طریق فراخوان عمومی با انعقاد قرارداد اجاره یک ساله واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 01/05/1402 لغایت 08/05/1402 با بازدید از محل، پیشنهادات خود مبنی بر نوع و چگونگی فعالیت را ارائه نمایند.


 • آگهی مزایده ارائه خدمات طراحی و تزئین اتاق مادر و نوزاد  (تاریخ شروع مزایده 1402/03/09)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "ارائه خدمات طراحی و تزئین اتاق مادر و نوزاد" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقوقی و یا حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 48161616/13 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی )بیمارستان محب کوثر( جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

 • آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای  تولید، طراحی و توسعه نرم افزار هوشمند سازی بیمارستان (تاریخ شروع مزایده 1402/01/26)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد " تولید، طراحی و توسعه نرم افزار هوشمند سازی بیمارستان " خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 000.000.2 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات )اقدام نمایند.


 • آگهی مزایده عمومی بخش آنژیوگرافی(تاریخ شروع مزایده 1401/12/02)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد"بخش آنژیوگرافی"خود را از طریق برگزاری مزایدهعمومی به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفا ً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ2.000.000ریال به حساب13/48161616بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س)(بیمارستان محب کوثر) جهت خریداسنادمزایده به آدرس ذیل مراجعه نماید.

 

 • آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه ماموگرافی(تاریخ شروع مزایده 1401/11/26)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "خرید دستگاه ماموگرافی" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 • آگهی مناقصه آزمایشگاه(تاریخ شروع مزایده 1401/10/13)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد آزمایشگاه" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:


 

 • آگهی مناقصه بخش IVF(تاریخ شروع مزایده 1401/07/28)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "بخش IVF" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

 • آگهی مناقصه واحد ارتوپدی فنی(تاریخ شروع مزایده 1401/07/10)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد فیلمبرداری" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی 2 مرحله­ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

 • آگهی مزایده عمومی 2مرحله­ای واگذاری واحد فیلمبرداری (تاریخ شروع مزایده1401/05/19)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد فیلمبرداری" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی 2 مرحله­ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 • آگهی مزایده عمومی سوپرمارکت(تاریخ شروع مزایده1401/05/11)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد  نسبت به واگذاری  "واحد سوپرمارکت"  اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند صرفاً در مهلت مقرر با در دست داشتن  اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000ریال به حساب 13/48161616 بانک ملت به نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به فایل زیر مراجعه نمایند.

 

 • آگهی مزایده عمومی فروش یک­دستگاه چیلر مستعمل(تاریخ شروع مزایده1401/01/27)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره به ظرفیت 400 تن، ساخت شرکت سرما آفرین را به فروش برساند . لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

 • مناقصه رختشویخانه(تاریخ مناقصه : 1400/11/05)
 •  بیمارستان محب کوثر در نظر دارد واحد رختشویخانه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­ نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه به فایل زیر مراجعه نمایید.


 • آگهی  مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره داروخانه(تاریخ شروع مزایده1400/10/29)

 •  بیمارستان محب کوثر در نظر دارد  نسبت به اجاره داروخانه خود اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند صرفاً در مهلت مقرر با در دست داشتن  اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه­(س) (بیمارستان محب کوثر) و معرفینامه معتبر از سوی متقاضی جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 • مزایده داروخانه شرایط عمومی مزایده داروخانه

 

 

 

 • مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری داروخانه بیمارستان محب کوثر(تاریخ مزایده : 1400/6/27)
عمومی عمومی پایان مناقصه

 

 

 •   شرایط عمومی شرکت در فراخوان عمومی « "ارائه خدمات آمبولانس جهت جابه جایی بیماران" (تاریخ مزایده : 1400/6/30)
آمبولانس آمبولانس پایان مناقصه

 

 • فراخوان عمومی تأمین اقلام کیف بیمار پایان مناقصه
 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد تأمین اقلام کیف بیمار را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و نمونه کار از تاریخ 03/07/1400 لغایت 04/07/1400 از ساعت 8 الی 14 و جهت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 08/07/1400 ساعت 12 به آدرس: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 23، خیابان شهید فراهانی پور، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفترمدیرعامل مراجعه نمایند.