02142702

مزایده ها و مناقصه های بیمارستان

 

 • آگهی مزایده عمومی بخش آنژیوگرافی(تاریخ شروع مزایده 1401/12/02)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد"بخش آنژیوگرافی"خود را از طریق برگزاری مزایدهعمومی به افراد حقوقیو حقیقیواجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفا ً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ2.000.000ریال به حساب13/48161616بانک ملّت بهنام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س)(بیمارستان محب کوثر) جهت خریداسنادمزایده به آدرس ذیل مراجعه نماید.

 

 • آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه ماموگرافی(تاریخ شروع مزایده 1401/11/26)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "خرید دستگاه ماموگرافی" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 • آگهی مناقصه آزمایشگاه(تاریخ شروع مزایده 1401/10/13)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد آزمایشگاه" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:


 

 • آگهی مناقصه بخش IVF(تاریخ شروع مزایده 1401/07/28)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "بخش IVF" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

 • آگهی مناقصه واحد ارتوپدی فنی(تاریخ شروع مزایده 1401/07/10)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد فیلمبرداری" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی 2 مرحله­ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 

 • آگهی مزایده عمومی 2مرحله­ای واگذاری واحد فیلمبرداری (تاریخ شروع مزایده1401/05/19)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد "واحد فیلمبرداری" خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی 2 مرحله­ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

 

 • آگهی مزایده عمومی سوپرمارکت(تاریخ شروع مزایده1401/05/11)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد  نسبت به واگذاری  "واحد سوپرمارکت"  اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند صرفاً در مهلت مقرر با در دست داشتن  اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000ریال به حساب 13/48161616 بانک ملت به نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به فایل زیر مراجعه نمایند.

 

 • آگهی مزایده عمومی فروش یک­دستگاه چیلر مستعمل(تاریخ شروع مزایده1401/01/27)

 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره به ظرفیت 400 تن، ساخت شرکت سرما آفرین را به فروش برساند . لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

 • مناقصه رختشویخانه(تاریخ مناقصه : 1400/11/05)
 •  بیمارستان محب کوثر در نظر دارد واحد رختشویخانه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم صرفاً در مهلت تعیین شده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به­ نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه (س) (بیمارستان محب کوثر) جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه به فایل زیر مراجعه نمایید.


 • آگهی  مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره داروخانه(تاریخ شروع مزایده1400/10/29)

 •  بیمارستان محب کوثر در نظر دارد  نسبت به اجاره داروخانه خود اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند صرفاً در مهلت مقرر با در دست داشتن  اصل فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 13/48161616 بانک ملّت به نام مؤسّسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه­(س) (بیمارستان محب کوثر) و معرفینامه معتبر از سوی متقاضی جهت خرید اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 • مزایده داروخانه شرایط عمومی مزایده داروخانه

 

 

 

 • مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری داروخانه بیمارستان محب کوثر(تاریخ مزایده : 1400/6/27)
عمومی عمومی پایان مناقصه

 

 

 •   شرایط عمومی شرکت در فراخوان عمومی « "ارائه خدمات آمبولانس جهت جابه جایی بیماران" (تاریخ مزایده : 1400/6/30)
آمبولانس آمبولانس پایان مناقصه

 

 • فراخوان عمومی تأمین اقلام کیف بیمار پایان مناقصه
 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد تأمین اقلام کیف بیمار را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و نمونه کار از تاریخ 03/07/1400 لغایت 04/07/1400 از ساعت 8 الی 14 و جهت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 08/07/1400 ساعت 12 به آدرس: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 23، خیابان شهید فراهانی پور، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفترمدیرعامل مراجعه نمایند.