02142702

رسالت و چشم انداز بیمارستان محب کوثر

     

 1

چشم انداز بیمارستان محب کوثر 

 ایستادن بر بلندای کیفیت خدمات و محبوبیت در حوزه درمان کشور

رسالت بیمارستان محب کوثر

بیمارستان محب کوثر رسالت خود را در ارتقای سلامت جامعه یا ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ایمن و اثر بخش در درمان و آموزش بیماران با بهره گیری از فن آوری های روز و همکاری پزشکان حرفه ای و کارکنان شایسته می داند. در این راستا بر اساس ارزش های اخلاقی و رعایت استانداردها به دنبال جلب رضایت تمامی ذی نفعان فارغ از هر رنگ ، نژاد و قومیت می باشد.