02142702

مطالب کلاس های آمادگی برای زایمان

بیمارستان محب کوثر به دلیل شیوع بیماری کرونا اقدام به برگزاری کلاس های آنلاین آموزش مطالب آمادگی برای زایمان به صورت زنده در صفحه اینستاگرام

به آدرس : mohebkowsarhospital@

کرده است که فیلم و مطالب این کلاس ها در این صفحه بارگزاری می شود.

برای دانلود مطالب جلسات این کلاس ها کلیک کنید