02142702

لوگو

 

لطفاً برای گرفتن نوبت بر روی اسم پزشک مورد نظر کلیک نمائید.

پوست،مو،زیبایی و لیزر

 

تاریخ روز نام پزشک ساعت

1402/09/01

 

 

چهارشنبه

 خانم دکتر وحیده سادات لاجوردی12الی 14
1402/09/04 شنبهخانم دکتر شادی عزیز زاده 9 الی 12 
 1402/09/05یکشنبه خانم دکتر مریم حاجی بابایی  10الی 14
 0402/09/06دوشنبه  خانم دکتر وحیده لاجوردی 13 الی 15
1402/09/07  سه شنبهآقای دکتر فریور میرزایی  10الی12
 1402/09/08 چهارشنبه خانم دکتر وحیده لاجوردی 13الی 15
 1402/09/09 پنجشنبه خانم دکتر مریم حاجی بابایی 11الی 14
 1402/09/11 شنبه خانم دکتر شادی عزیززاده 9 الی 12
 1402/09/13دوشنبه خانم دکتر شادی عزیززاده 9الی12 
 1402/09/14 سه شنبه آقای دکتر فریور میرزایی 10الی12
 1402/09/18 شنبه خانم دکتر شادی عزیززاده 9الی 12
 1402/09/20 دوشنبه خانم دکتر فروغ قائدی 10الی12
 1402/09/21 سه شنبه آقای دکتر فریور میرزایی 10الی 12
 1402/09/22 چهارشنبه خانم دکتر وحیده لاجوردی 12 الی 14
 1402/09/25 شنبهخانم دکتر شادی عزیززاده  9الی12
 1402/09/27 دوشنبه خانم دکتر شادی عزیزاده 9الی12
 1402/09/28 سه شنبه آقای دکتر فریور میرزایی 10الی 12
 1402/09/29 چهارشنبه خانم دکتر فروغ قائدی 10الی12