02142702

هزینه های جراحی بیماران خارجی بیمارستان محب کوثر  در سال 1400 
نوع جراحی  تعرفه تعداد شب بستری
جراحی ارتوپدی
acl  و مینیسک یک زانو 300,000,000 یک شب  
آرتروسکوپی شانه  225,000,000 یک شب  
تعویض مفصل یک زانو 337,500,000 دو شب 
استئوتومی یک زانو 275,000,000 یک شب  
تعویض مفصل لگن  387,500,000 سه شب  
هالگوس والگوس یکطرفه 137,500,000 یک شب   
چسبندگی عصب یک دست cts 125,000,000 یک شب  
شکستگی فمور ران  387,500,000 سه شب  
جراحی عمومی  و گوش و حلق و بینی 
کله سیستکتومی با لاپاراسکوپ 250,000,000 دو شب   
هرنی یک طرفه بدون مش 125,000,000 یک شب  
هرنی دوطرفه بدون مش 167,500,000 یک شب  
هرنی انسزیونال با مش 187,500,000 یک شب  
کیست برست یکطرفه 117,500,000 یک شب  
سپتوپلاستی  137,500,000 یک شب  
تانسیلکتومی  + vt دوطرفه 150,000,000 یک شب  
تانسیلکتومی  125,000,000 یک شب  
کولوستومی  625,000,000 چهار شب  
توده رکتوم 375,000,000 سه شب  
اپاندکتومی  150,000,000 یک شب  
هموروئید  100,000,000 یک شب  
فیستول انال 112,500,000 یک شب  
سینوس پایلونیدال 100,000,000 یک شب  
اسلیو معده 675,000,000 یک شب  
بای پس معده 875,000,000 یک شب  
تیروئیدکتومی  200.000.000-362.500.000 یک شب  
جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات 
دیسک کمر 500.000.000 -750.000.000 دوشب  
تنگی کانال نخاعی  775,000,000 یک شب الی سه شب  
لامینکتومی  225,000,000 یک شب  
کیفوپلاستی  325,000,000 یک شب  
اسپوندیولیزیس  675,000,000  سه شب  
دیسک گردن  525,000,000 یک شب الی سه شب  
جراحی زنان 
کورتاژ تشخیصی  87,500,000 یک شب  
کورتاژ تخلیه ای  107,500,000 یک شب  
لاپاراسکوپی اندومتریوز و رکتوم  1,250,000,000 پنج شب  
لاپاراسکوپی اندومتریوز 675,000,000 سه شب  
هیسترسکوپی 92,500,000 یک شب  
کیست تخمدان  212,500,000 یک شب  
میومکتومی  195,000,000 یک شب  
هیسترکتومی  275,000,000 یک شب  
سیستوسل و رکتوسل  137,500,000 یک شب  
سزارین  225,000,000 یک شب   
طبیعی  200,000,000 یک شب  
طبیعی بدون درد(اپیدورال) 225,000,000 یک شب  
جراحی ارولوژی
واریکوسل یکطرفه 95,000,000 یک شب  
واریکوسل دوطرفه 150,000,000 یک شب  
هیدروسل یکطرفه 112,500,000 یک شب  
ارکیوپکسی یک طرفه 137,500,000 یک شب  
نفرکتومی  325,000,000 سه شب  
پروستاتکتومی باز 325,000,000  چهارشب  
pcnl 300,000,000 دوشب  
سنگ حالب یکطرفه (tul) 187,500,000 یک شب  
رادیکال پروستات 400,000,000 سه شب  
پروستات از طریق turp 210,000,000 یک شب  
سیستوسکوپی 137,500,000 یک شب  
خروج سوند دبل جی 62,500,000 یک شب  
بیوپسی از پروستات 180,000,000 یک شب  
برداشتن تومور مثانه (turt) 150,000,000 یک شب  
هزینه درمان براساس ریال میباشد.