02142702
بیمارستان محب کوثر / راهنمای مراجعین / تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی

تاریخ بروز رسانی :1402/02/30

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

اتاق رویال (بخش باران سوییت های 610 و 611 )
 85/200/000
اتاق خصوصی
 42/606/000
 اتاق دو تخته هرشب 
 33/135/000
اتاق سه تخته هرشب  23/668/000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
 85/200/000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 85/200/000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
 16/572/000
 هزینه تخت نوزاد (انکیباتور (زردی))
 23/668/000
هزینه تخت اورژانس (کمتر از 6 ساعت بستری) 8/453/000 
 هزینه همراه هر شب (آزاد با غذا)  6/000/000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
 1/300/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
 1/225/000

مابه التفاوت تخت رویال و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

هزینه لباس جدا محاسبه می گردد.

تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1402 می باشد.

هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.