02142702
بیمارستان محب کوثر / راهنمای مراجعین / تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی

تاریخ بروز رسانی :1403/02/11

شرح خدمت

تعرفه دولتی (بیمه پایه ) 

تعرفه خصوصی (ریال)

اتاق رویال (بخش باران سوییت های 610 و 611 )
 6.207.700 115.036.000
اتاق خصوصی
6.207.700  57.518.000
 اتاق دو تخته هرشب 
6.207.700  44.732.000
اتاق سه تخته هرشب 6.207.700   31.952.000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
28.808.000 115.036.000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 28.808.000 115.036.000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
3.109.000  22.372.000
 هزینه تخت نوزاد (انکیباتور (زردی))
6.207.000 31.952.000
هزینه تخت اورژانس (کمتر از 6 ساعت بستری) 015.976.000
 هزینه همراه هر شب (آزاد با غذا) 07.656.000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
  1/300/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
  1/225/000

مابه التفاوت تخت رویال و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

هزینه لباس جدا محاسبه می گردد.

تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1403 می باشد.

هزینه های اعلام شده فقط بابت تخت (اقامت بالای شش ساعت می باشد)و هزینه ها با توجه به خدماتی که دریافت می کنید به هزینه تخت اضافه می شود.