02142702

اخبار

همه چیز درباره جراحی تعویض مفصل زانو به روش کینماتیک

همه چیز درباره جراحی تعویض مفصل زانو به روش کینماتیک
عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند.
عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند.
مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 90 بیمار (2 گروه 45 نفری)، دو روش راستای مکانیک و کینماتیک برای تعویض مفصل زانو بکار گرفته شد. یک سال بعد از عمل، بیماران دو گروه از نظر تعداد روزهای بستری، نمره «لی شلم»، میزان رضایت مندی و زمان کنار گذاشتن واکر مقایسه شدند.
یافته ها: 73 بیمار در زمان پیگیری مراجعه نمودند (37 بیمار گروه کینماتیک و 36 بیمار گروه مکانیک). بین میانگین هموگلوبین قبل از عمل در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی میانگین هموگلوبین بعد از عمل بین دو گروه معنی دار بود (P=0.001). بین میانگین رضایت مندی از عمل جراحی در دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت در حالی که تفاوت میانگین نمرات معیار امتیازدهی «لی شلم» در دو گروه معنی دار بود (P=0.000).
نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد که در تعویض مفصل با روش کینماتیک، درد بیمار کمتر، برگشت به فعالیت روزمره زودتر، خونریزی عمل جراحی کمتر و رضایت مندی بیمار بیشتر است.
۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۲,۷۳۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید