02142702
بیمارستان محب کوثر / آموزش / آموزش به بیمار / ارتوپدی و ستون فقرات