02142702
بیمارستان محب کوثر / کلینیک چشم پزشکی

لطفاً برای گرفتن نوبت بر روی اسم پزشک مورد نظر کلیک نمائید.    

 نام و نام خانوادگی پزشک روزهای هفته  ساعت پذیرش  درمانگاه 
 دکتر علی صادقی 

 شنبه 

سه شنبه 

 9 تا 11 

 

 استرابیسم 
 دکتر کاوه ابری اقدم 

 دوشنبه 

 

سه شنبه 

 9:15 تا 11 

14 تا 16 

12 تا 14 

 نروافتالمولوژی 
 دکتر مصطفی سنجری 

 یکشنبه 

چهارشنبه 

 9 تا 10:15 

9 تا 10:15 

 نروافتالمولوژی 
دکتر نوید نیل فروشان  

 یکشنبه 

چهارشنبه 

 9 تا 11 

9 تا 11 

 گلوکوم 
 دکتر خلیل قاسمی  دوشنبه  9 تا 10:45  رتین 
 دکتر لیلا غیاثیان  چهارشنبه  8 تا 9:30  قرنیه 
 دکتر آرزو میر آفتابی  سه شنبه  8 تا 11  گلوکوم 
 دکتر حسین آقایی 

 سه شنبه 

شنبه 

 8 تا 10:45 

8 تا 10:45 

 قرنیه 
 دکتر فاطمه عبدی  یکشنبه  9 تا 10:45  رتین 
 دکتر پاشا انوری 

یکشنبه 

سه شنبه 

 9 تا 10:45 

9 تا 10:45 

 رتین 
 دکتر ناصر کریمی 

 یکشنبه 

چهارشنبه 

 8:30 تا 12 

 

 پلاستیک و ترمیمی چشمی 
 دکتر حسین قهوه چیان 

 دوشنبه 

شنبه 

 8 تا 10 

 

 پلاستیک و ترمیمی چشمی 
  دکتر یاسمن هادی  یکشنبه  9 تا 12  قرنیه 
 دکتر رضا میرشاهی 

شنبه 

 

دوشنبه 

9:30 تا 10 

14 تا 16 

11 تا 12 

 رتین 
 دکتر سید جواد هاشمیان  دوشنبه  8 تا 9  قرنیه 
 دکتر مسعود ناصری پور  شنبه  10 تا 11  رتین 
 دکتر علیرضا هدایت فر  یکشنبه  8 تا 10  رتین 
 دکتر آسیه اسحاقی  دوشنبه  8 تا 11  قرنیه 
 دکتر منصوره جمشیدیان تهرانی  سه شنبه  8 تا 11  پلاستیک و ترمیمی چشمی