02142702

ارتقاء ایمنی بیمار از جمله مهمترین عوامل  موثر در افزایش کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان محب کوثر می باشد

 

مسئول ایمنی  بیمارستان : آقای دکترحسین نداف نیا

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: خانم یلدا حسنی

 

وظایف واحد ایمنی  بیمارستان محب کوثر:

ایمنی بیمار دغدغه همگانی کلیه کارکنان ما می باشد

مدیریت خطاهای پزشکی :در این راستا با شناسایی و ارزیابی خطاهای رخ داده در سطح بیمارستان و جمع آوری اطلاعات ، اقدام به تحلیل ریشه ای خطا (RCA) کرده و اقدامات اصلاحی لازم تدوین می شود.

برگزاری بازدید های مدیریتی ایمنی : بازدید مدیریتی ایمنی بیماربا تیمی متشکل از مدیران ارشد بیمارستان و براساس یک جدول زمانبندی شده در سه شنبه هر هفته از بخشها /واحدها انجام می شود. هدف از این بازدید تعهد مدیران ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار و رفع مشکلات و موانع مرتبط با ایمنی بیمار ، مشارکت پرسنل در گزارش دهی خطا و افزایش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان می باشد.

برگزاری بازدید های میدانی ایمنی : واحد ایمنی بیمار با هدف ارتقا ایمنی بیمار در بیمارستان ،با تشکیل تیمی متشکل از کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئولین واحد های بهداشت محیط، تغذیه، بهداشت حرفه ای ، تاسیسات، بهبود کیفیت  و ناظر دارویی ، به صورت ماهیانه و از طریق یک چک لیست جامع و کامل اقدام به بازدید و ارزیابی سرزده از بخشهای بیمارستان کرده و درصورت وجود مشکل و یا عدم انطباق سریعا اقدام به رفع و اصلاح آن می نماید.

جمع آوری و تحلیل شاخص های ایمنی بیمار : واحد ایمنی بیمار به صورت ماهیانه اقدام به جمع آوری شاخص های ایمنی بیمار و تحلیل آن می کند و به صورت فصلی نتایج ان را برای معاونت درمان دانشگاه ارسال می نماید.

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمارستان : فرهنگ ایمنی بیمار به صورت سالیانه توسط کلیه پرسنل بیمارستان ( کادر درمانی و اداری) از طریق پرسشنامه مربوطه به صورت الکترونیک تکمیل و سپسس تحلیل می شود.