02142702 آیکون تلفن

راهنمای طبقات

 


نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
لاندری
رستوران
رادیولوژی
آزمایشگاه
کلینیک
مدارک پزشکی

نام بخش ها و واحدها
داروخانه
تلفنخانه
واحد پذیرش
واحد پشتیبانی
درآمد و بیمه گری
واحد ترخیص
بانک ملت
نمازخانه
فیزیوتراپی
آندوسکوپی و کولونوسکوپی
اورژانس

نام بخش ها و واحدها
ICU 1 A
ICU 1 B
بخش شبنم ( بلوک زایمان )

نام بخش ها و واحدها
ICU 2
اتاق عمل
 

نام بخش ها و واحدها
بخش سحر
بخش دریا
CSSD و بخش کنترل عفونت

نام بخش ها و واحدها
واحد مدیریت و اداری
بخش آسمان

نام بخش ها و واحدها
بخش نسیم
بخش صبا

نام بخش ها و واحدها
بخش باران
NICU

نام بخش ها و واحدها
واحد توریسم درمانی