02142702 آیکون تلفن

راهنمای طبقات


 


نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
پارکینگ

نام بخش ها و واحدها
لاندری
رستوران
رادیولوژی
آزمایشگاه
کلینیک
مدارک پزشکی

نام بخش ها و واحدها
داروخانه
تلفنخانه
واحد پذیرش
واحد پشتیبانی
درآمد و بیمه گری
واحد ترخیص
بانک ملت
نمازخانه
فیزیوتراپی
آندوسکوپی و کولونوسکوپی
اورژانس

نام بخش ها و واحدها
ICU 1 A ( مراقبت های ویژه )
ICU 1 B ( مراقبت های ویژه )
بخش شبنم ( بخش زایمان )

نام بخش ها و واحدها
ICU 2 ( مراقبت های ویژه جراحی )
اتاق عمل
 

نام بخش ها و واحدها
بخش سحر (جراحی داخلی )
بخش دریا ( شیمی درمانی )
CSSD و بخش کنترل عفونت

نام بخش ها و واحدها
واحد مدیریت و اداری
بخش آسمان (جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی )

نام بخش ها و واحدها
بخش نسیم ( جراحی عمومی ، گوش – حلق – بینی ،ترمیمی – زیبایی و جراحی زنان )
بخش صبا (کلیه و مجاری ادرای)

نام بخش ها و واحدها
بخش باران (مراقبت های پس از زایمان)
NICU ( مراقبت های ویژه نوزادان )

نام بخش ها و واحدها
واحد توریسم درمانی ( دپارتمان بیماران بین الملل )

 

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com