02142702 آیکون تلفن

تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی در تاریخ : 97/02/22 به روز رسانی شده است و تا آخر سال 97 معتبر می باشد.

 

 شرح خدمت

تعرفه (ریال)

 سوییت ( اتاق های 610 و 611 بخش باران)
 10/000/000
اتاق خصوصی هر شب
 7/699/000
 اتاق دو تخته هرشب
 5/988/000
 اتاق سه تخته هرشب  
 4/277/000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
 15/396/000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 15/396/000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
 2/994/000
 هزینه تخت نوزاد ( انکوباتور(زردی) )
 4/277/000
 هزینه همراه هر شب (آزاد)
 855/000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
 1/700/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
 500/000

مابه التفاوت تخت سوییت و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com