02142702

تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی

تاریخ بروز رسانی :99/06/11

شرح خدمت

تعرفه (ریال)

اتاق رویال (بخش باران سوییت های 610 و 611 )
 24/060/000
اتاق خصوصی
 12/030/000
 اتاق دو تخته هرشب 
 9/356/000
اتاق سه تخته هرشب  6/683/000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
 24/056/000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 24/056/000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
 4/679/000
 هزینه تخت نوزاد (انکیباتور (زردی))
 6/683/000
هزینه تخت اورژانس (کمتر از 6 ساعت بستری) 2/000/000 
 هزینه همراه هر شب (آزاد بدون غذا)
 1/336/000
 هزینه همراه هر شب (آزاد با غذا)  2/100/000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
 900/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
 700/000

مابه التفاوت تخت رویال و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 می باشد.