02142702 آیکون تلفن

تعرفه تخت های بیمارستان

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی

تاریخ بروز رسانی :98/10/22

 شرح خدمت

تعرفه (ریال)

اتاق خصوصی هر شب
 9/624/000
 اتاق دو تخته هرشب
 7/485/000
 اتاق سه تخته هرشب  
 5/346/000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
 19/245/000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 19/245/000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
 3/743/000
 هزینه تخت نوزاد (انکوباتور (زردی))
 5/346/000
هزینه تخت اورژانس (کمتر از 6 ساعت بستری) 2/000/000 
 هزینه همراه هر شب (آزاد بدون غذا)
 1/069/000
 هزینه همراه هر شب (آزاد با غذا)  1/700/000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
 900/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
 700/000

مابه التفاوت تخت سوییت و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

تعرفه های بیمارستان بر اساس درجه بندی و مصوبه وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال 1398 می باشد.