02142702 آیکون تلفن

برنامه کلینیک

تعرفه تخت برای بیماران ایرانی در تاریخ : 96/05/04

 شرح خدمت

تعرفه (ریال)

 سوییت ( اتاق های 610 و 611 بخش باران)
 10/000/000
اتاق خصوصی هر شب
 7/128/000
 اتاق دو تخته هرشب
 5/544/000
 اتاق سه تخته هرشب  
 3/960/000
هزینه تخت ICU (مراقبت های ویژه) هرشب
 14/256/000
 هزینه تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) هرشب
 14/256/000
 هزینه تخت نوزاد سالم هر شب
 2/772/000
 هزینه تخت نوزاد ( انکوباتور(زردی) )
 3/960/000
 هزینه همراه هر شب (آزاد)
 792/000
 هزینه کیف مادر و نوزاد (آزاد)
 1/700/000
 هزینه کیف بیمار (آزاد)
 630/000

مابه التفاوت تخت سوییت و تخت خصوصی مورد تعهد بیمه نمی باشد.

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com