02142702

مزایده ها و مناقصه های بیمارستان

 

 • مناقصه رختشویخانه بیمارستان (تاریخ مناقصه : 99/9/11)

 

 • مزایده واحد تصویربرداری (تاریخ مزایده : 99/9/11)

 

 • مزایده اجاره کافی شاپ (تاریخ مزایده : 99/8/27)

 

 • مزایده اجاره مکان ارائه خدمات کامپیوتری ،کپی و نوشت افزار (تاریخ مزایده : 99/8/27)

 

 

آگهی مناقصه رختشویخانه

 

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد نسبت به خرید خدمات لندری از شرکت های صاحب صلاحیت و دارای امکانات و تجهیزات مناسب خرید خدمت نماید. شرکت های متقاضی در صورت تمایل مشخصات خود را به همراه امکانات و تجهیزات در اختیار، به آدرس ایمیل : info@kowsarhospital.com  یا به آدرس بیمارستان  ارسال نمایید.

 • مزایده تاکسی سرویس بیمارستان محب کوثر  (تاریخ مزایده : 99/6/29)


 • مزایده اجاره مکان ارتوپدی فنی  (تاریخ مزایده : 99/6/25)

 

مزایده خدمات آمبولانس  (تاریخ مزایده : 99/6/25)

 

 • مزایده شنوایی سنجی  (تاریخ مزایده : 99/6/25)


مزایده اجاره مکان ارائه خدمات گل فروشی  (تاریخ مزایده : 99/6/15)

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد مکان گل فروشی به مساحت حدود 20 متر مربع واقع در حیاط بیمارستان را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود پیشنهاد اجاره ماهیانه خود را برای مدت یک سال ضمن مراجعه به آدرس زیر و دریافت مدارک، در قالب فرم پیشنهاد قیمت در پاکت درب بسته حداکثر تا تاریخ : 99/6/15 از ساعت 8 الی 15 اقدام نمایید.   

آدرس : تهران، خیابان 23 یوسف آباد ( خیابان  اسدآبادی ) خیابان شهید فراهانی پور ، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر مدیرعامل، تلفن 88557516

قیمت پایه کارشناسی : 52.000.000 ریال ماهانه

مدارک مورد زیر :

    واریز مبلغ  000‏/000‏/52 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده صرفاً به صورت فیش واریزی به حساب شماره 5516957202 نزد بانک ملت به نام مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) واریز نموده و اصل آن را در زمان تحویل پیشنهاد قیمت ارائه نماید.

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

-    مدارک مربوط به ثبت شرکت شامل اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (ترکیب اعضا هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز) ، کد اقتصادی، شناسه ملی و آدرس اقامتگاه قانونی .

-    مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات گل فروشی که دارای اعتبار به همراه یک عددنامه حسن انجام کار

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

-    تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی

مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات گل فروشی یا حداقل ارائه تصاویر 2 قرارداد در طی 3 سال گذشته در زمینه مورد نظر به همراه 2 مورد رضایت حسن انجام کار بر اساس قرارداد منعقده

 


 • مزایده اجاره مکان ارائه خدمات تاکسی سرویس (تاریخ مزایده : 99/6/15)

بیمارستان محب کوثر در نظر دارد مکان تاکسی سرویس به مساحت حدود 20 متر مربع واقع در حیاط بیمارستان را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود پیشنهاد اجاره ماهیانه خود را برای مدت یک سال ضمن مراجعه به آدرس زیر و دریافت مدارک، در قالب فرم پیشنهاد قیمت در پاکت درب بسته حداکثر تا تاریخ  : 99/6/15 از ساعت 8 الی 15 اقدام نمایید.   

آدرس : تهران، خیابان 23 یوسف آباد ( خیابان  اسدآبادی ) خیابان شهید فراهانی پور ، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر مدیرعامل، تلفن 88557516

 

قیمت پایه کارشناسی : 55.000.000 ریال ماهانه

مدارک مورد زیر :

    واریز مبلغ  000‏/000‏/55 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده صرفاً به صورت فیش واریزی به حساب شماره 5516957202 نزد بانک ملت به نام موءسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) واریز نموده و اصل آن را در زمان تحویل پیشنهاد قیمت ارائه نماید.

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

-    مدارک مربوط به ثبت شرکت شامل اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (ترکیب اعضا هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز) ، کد اقتصادی، شناسه ملی و آدرس اقامتگاه قانونی .

-    مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات تاکسی سرویس که دارای اعتبار به همراه یک عددنامه حسن انجام کار

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

-    تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی

-    مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات تاکسی سرویس یا حداقل ارائه تصاویر 2 قرارداد در طی 3 سال گذشته در زمینه مورد نظر به همراه 2 مورد رضایت حسن انجام کار بر اساس قرارداد منعقده

 

 • مزایده اجاره مکان ارائه خدمات کامپیوتر،کپی و لوازم التحریر  (تاریخ مزایده : 99/6/15)


  بیمارستان محب کوثر در نظر دارد مکان ارائه خدمات کامپیوتر،کپی و لوازم التحریر به مساحت حدود 4 متر مربع واقع در لابی بیمارستان را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود پیشنهاد اجاره ماهیانه خود را برای مدت یک سال ضمن مراجعه به آدرس زیر و دریافت مدارک، در قالب فرم پیشنهاد قیمت در پاکت درب بسته حداکثر تا تاریخ مزایده : 99/6/15 از ساعت 8 الی 15 اقدام نمایید.

آدرس : تهران، خیابان 23 یوسف آباد ( خیابان  اسدآبادی ) خیابان شهید فراهانی پور ، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر مدیرعامل، تلفن 88557516

قیمت پایه کارشناسی : 60.000.000 ریال ماهانه

مدارک مورد زیر :

    واریز مبلغ  000‏/000‏/60 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده صرفاً به صورت فیش واریزی به حساب شماره 5516957202 نزد بانک ملت به نام موءسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه(س) واریز نموده و اصل آن را در زمان تحویل پیشنهاد قیمت ارائه نماید.

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

-    مدارک مربوط به ثبت شرکت شامل اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (ترکیب اعضا هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز) ، کد اقتصادی، شناسه ملی و آدرس اقامتگاه قانونی .

-    مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات کامپیوتر،کپی و لوازم التحریر که دارای اعتبار به همراه یک عددنامه حسن انجام کار

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

-    تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی

-    مدارک مربوط به پروانه کسب معتبر از اتحادیه مرتبط برای ارائه خدمات کامپیوتر،کپی و لوازم التحریر یا حداقل ارائه تصاویر 2 قرارداد در طی 3 سال گذشته در زمینه مورد نظر به همراه 2 مورد رضایت حسن انجام کار بر اساس قرارداد منعقده


 

 • مزایده کافی شاپ (تاریخ مزایده : 99/5/12)


 • مزایده سوپر مارکت (تاریخ مزایده : 99/5/12)


 • مزایده تاکسی سرویس (تاریخ مزایده : 99/5/12)


 • مزایده گل فروشی (تاریخ مزایده : 99/5/12)

 

 • مزایده کافی شاپ (تاریخ مزایده : 99/3/26)

(بیمارستان محب کوثر در نظر دارد نسبت به اجاره یک ساله مکان کافی شاپ واقع در طبقه همکف بیمارستان اقدام نماید. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری با مراجعه به دفتر مدیریت تا تاریخ 26 خرداد 1399 همزمان با بازدید از مکان مورد نظر نسبت به اخذ اسناد مربوطه اقدام نمایند.)

 • مزایده غذا (تاریخ مزایده : 99/1/23)

 

 

 


 • مزایده فضای فروش اقلام ارتوپدی فنی(تاریخ مزایده : 1400/06/17)
 •  
 • پ

 •  
 • مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری داروخانه بیمارستان محب کوثر(تاریخ مزایده : 1400/6/27)

 

 

 •   شرایط عمومی شرکت در فراخوان عمومی « "ارائه خدمات آمبولانس جهت جابه جایی بیماران" (تاریخ مزایده : 1400/6/30)

 

 • فراخوان عمومی تأمین اقلام کیف بیمار 
 • بیمارستان محب کوثر در نظر دارد تأمین اقلام کیف بیمار را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و نمونه کار از تاریخ 03/07/1400 لغایت 04/07/1400 از ساعت 8 الی 14 و جهت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 08/07/1400 ساعت 12 به آدرس: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 23، خیابان شهید فراهانی پور، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفترمدیرعامل مراجعه نمایند.