02142702 آیکون تلفن

  • مزایده کافی شاپ (تاریخ مزایده : 99.3.24)

(بیمارستان محب کوثر در نظر دارد نسبت به اجاره یک ساله مکان کافی شاپ واقع در طبقه همکف بیمارستان اقدام نماید. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری با مراجعه به دفتر مدیریت تا تاریخ 26 خرداد 1399 همزمان با بازدید از مکان مورد نظر نسبت به اخذ اسناد مربوطه اقدام نمایند.)

  • مزایده غذا (تاریخ مزایده : 99.1.23)