02142702 آیکون تلفن

شماره تماس های بیمارستان

 

تلفن های ضروری بیمارستان

 

 

واحد

 

تلفن تماس

 تلفن بیمارستان
 42702 - 42193000

  کلینیک

25015025
 اطلاعات 42193114
 پذیرش 42193110-111
 ترخیص 42193225 -42193120
 صدای شما (رسیدگی به شکایات)
88386168 -42193141
 روابط عمومی
 42193222
اورژانس
 42193138
 دفتر پرستاری
 42193133
 آزمایشگاه 42193820
 پاتولوژی 42193584
 تصویربرداری ( سی تی اسکن - رادیولوژی - سونوگرافی )
 42193831 -88727103
 فیزیوتراپی
 42193187 -88386186
 داروخانه 42193116 -42193126
 انتظامات 42193123