02142702

سیاست های بیمارستان محب کوثر


سیاست ها 1

 

سیاست های بیمارستان محب کوثر :

  • توجه ویژه به رضایتمندی بیماران با نگاه مشتری محوری و مشتری نوازی
  • در اولویت قرار داشتن مسائل اخلاقی و انسانی نسبت به مسائل اقتصادی در برخورد با بیمار
  • غیر قابل اجتناب بودن مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان محب کوثر به عنوان یک اصل
  • برخورد توام با احترام و مهربانی کارکنان و مدیران این بیمارستان با یکدیگر و با مراجعین
  • جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق بر قوانین سازمان بالا دستی
  • حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان، توجه ویژه به ارتقای خدمات رفاهی کارکنان جهت افزایش انگیزه آنان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده
  • ترویج فرهنگ کار تیمی و اخلاق حرفه ای
  • ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در راستای پیشگیری، پایش و کنترل خطاهای پزشکی

بیمارستان محب کوثر در خصوص نحوه انتخاب پیمانکاران توجه ویژه ای داشته و به موضع حداکثر کیفیت و ایمنی با حداقل قیمت توجه ویژه ای دارد.

  • تأکید بر زیباسازی و آراستگی فضای ظاهری بیمارستان
  • همکاری در راستای اجرای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی ایران