02142702 آیکون تلفن

دفتر پرستاری

سرپرست معاونت پرستاری : سرکار خانم فرشته گلریز

سوپروایزر بالینی صبح : سرکار خانم زهرا خواجه وند

سوپروایزر کنترل عفونت بیمار : سرکار خانم فرهنوش رحیمی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : سرکار خانم یلدا حسنی

سوپروایزر آموزشی : سرکارخانم فرشته گلریز

سوپروایزر بالینی در گردش : سرکار خانم میخک محمودی ، سرکار حدیثه حسینی ، جناب آقای محمد جواد ابوطالبی ، سهراب سپهرنژاد

شماره تماس : 42193133 42193109

موقعیت مکانی دفتر پرستاری : طبقه اول

 

شرح وظایف دفتر پرستاری :

کنترل و نظارت عملکرد پرسنل پرستاری و آموزش به پرسنل و بیماران - راهنمایی و هدایت بیماران جهت بستری و اعزام به مراکز درمانی دیگر اجرای قوانین اعتبار بخشی بر اساس ایمنی بیمار