02142702 آیکون تلفن

دفتر پرستاری

معاونت پرستاری : سرکار خانم الهه شادی

سوپروایزر بالینی صبح : سرکار خانم صفیه حسینی لاهیجانی

سوپروایزر کنترل عفونت و ایمنی بیمار : سرکار خانم فرهنوش رحیمی

سوپروایزر آموزشی : سرکارخانم فرشته گلریز

سوپروایزر بالینی در گردش : سرکار خانم زهرا قره باغ ، جناب آقای سهراب سپهر نژاد ، جناب آقای محمد جواد ابوطالبی

شماره تماس : 42193133 42193109

موقعیت مکانی دفتر پرستاری : طبقه اول

 

شرح وظایف دفتر پرستاری :

کنترل و نظارت عملکرد پرسنل پرستاری و آموزش به پرسنل و بیماران - راهنمایی و هدایت بیماران جهت بستری و اعزام به مراکز درمانی دیگر اجرای قوانین اعتبار بخشی بر اساس ایمنی بیمار