02142702 آیکون تلفن

برنامه زمان بندی کلینیک بیمارستان محب کوثر تیر 1397

برنامه زمان بندی کلینیک بیمارستان محب کوثر تیر ماه 1397

 

  برنامه کلینیک تیر 97 1  

 

برنامه کلینیک تیر 97 2


 

  برنامه کلینیک تیر 97 3
برنامه کلینیک تیر 97 4

 

برنامه کلینیک تیر 97 5

 برنامه کلینیک تیر 97 6

 

  
   
 
 
 
 
 
   
      
     

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com