02142702 آیکون تلفن

جراحی ارولوژی

 نام پزشک    تخصص
 دکتر اسدیمتخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر اطهریمتخصص کلیه و مجاری ادراری  
 دکتر آراسته متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر الهیان متخصص کلیه و مجاری ادراری 
دکتر طباطبایی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر آباد پور متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر آرین پور متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر باقر زاده متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر بیگانه متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر جعفری متخصص کلیه و مجاری ادراری 

دکتر حلیمی اصل

 

 

 

متخصص ارولوژی و جراح کلیه

 دکتر حمیدی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر حسینی متخصص کلیه و مجاری ادراری 

دکتر شهرام عرفانیان دانشور  

 

 

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری 

 دکتر رضایی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر رضوی منش متخصص کلیه و مجاری ادراری 

دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی  

 

 

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری 

 دکتر فلاح نژاد متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر صمدی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر داریوش محمدی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر مدیر- امیر متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر نامداری متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر وزیرنیا متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر درویشی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر دهقانی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر شاداب متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر شیخ متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر عجمی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر غلامرضایی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر کاشی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر مدینه ای متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر نصیری متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر نیرومند متخصص کلیه و مجاری ادراری 
 دکتر وریانی متخصص کلیه و مجاری ادراری