02142702 آیکون تلفن

جراحی ترمیم و پلاستیک

 نام پزشک تخصص
 دکتر اخوندی نصبفوق تخصص ترمیمی و پلاستیک 
 دکتر کاظمیفوق تخصص ترمیمی و پلاستیک 
 دکتر کربلایی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
دکتر وقر دوست  فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر اسعدی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر امامی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر حسنی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر سید فروتن فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر سزاوار فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر منافی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر میر محمد مهدی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر ثابت مهر فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک
 دکتر باطنی فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک