02142702 آیکون تلفن

متخصصین درد ، بیهوشی و ICU

نام پزشک
 تخصص

دکتر محمد رضا امید ظهور  

 

 

متخصص بیهوشی  

فوق تخصص درد

 دکتر فیروز مرنیمتخصص درد 
 دکتر اخوان متخصص درد

دکتر محی الدین هرندی  

 

 

 

 متخصص بیهوشی

فوق تخصص درد


دکتر علی نقره کار
فوق تخصص درد
  دکتر آل بویه متخصص درد
 دکتر دادعلی متخصص درد
 دکتر محمد طاهری متخصص درد