02142702 آیکون تلفن

ارتوپدی

نام پزشک   

    تخصص

دکتر بهرام مبینیفوق تخصص جراحی ارتوپدی ستون فقرات
دکتر احمد رضا میربلوکفلوشیپ جراحی ارتوپدی ستون فقرات
دکتر آریا سب دارایی  فلوشیپ جراحی ارتوپدی ستون فقرات
 دکتر افشار متخصص ارتوپدی

دکتر افشین اقدامی  

 

 

 

فوق تخصص ارتوپدی

 دکتر الماسی زاده متخصص ارتوپدی
دکتر امیر ابراهیمی  متخصص ارتوپدی
 دکتر ترکمان متخصص ارتوپدی
 دکتر جهانسوز متخصص ارتوپدی
 دکتر خزاعی متخصص ارتوپدی
 دکتر زارع متخصص ارتوپدی
 دکتر زنگنه متخصص ارتوپدی
 دکتر شهرستانی متخصص ارتوپدی
 دکتر ضرابی متخصص ارتوپدی
 دکتر فرهمندی متخصص ارتوپدی
 دکتر اقایی مقدم متخصص ارتوپدی

 دکتر ارژنگ

 متخصص ارتوپدی
 دکتر ارفعی متخصص ارتوپدی
 دکتر فتاحی متخصص ارتوپدی

دکتر حمید حصاری کیا  

 

 

 

 فوق تخصص ارتوپدی

 دکتر مجید حیدری
 متخصص ارتوپدی
 دکتر درتاج متخصص ارتوپدی
 دکتر دهقانی متخصص ارتوپدی
 دکتر رشیدی متخصص ارتوپدی
 دکتر فخاریان متخصص ارتوپدی
 دکتر زهرایی متخصص ارتوپدی
 دکتر رهجو متخصص ارتوپدی
 دکتر شکرالهی متخصص ارتوپدی
 دکتر شیروانی متخصص ارتوپدی

دکتر مهدی مقتدایی  

 

 

 

 فوق تخصص ارتوپدی

 دکتر عرب ورامینی متخصص ارتوپدی
 دکتر غفاری متخصص ارتوپدی
 دکتر غزنوی متخصص ارتوپدی
 دکتر افشین منش متخصص ارتوپدی
 دکتر قباد متخصص ارتوپدی
 دکتر فرهود متخصص ارتوپدی
 دکتر فیاض  متخصص ارتوپدی
 دکتر لک متخصص ارتوپدی
 دکتر مرادی متخصص ارتوپدی
 دکتر نبی زاده متخصص ارتوپدی
 دکتر نجفی زاده متخصص ارتوپدی
 دکتر میر محمدمهدی متخصص ارتوپدی
 دکتر روحی متخصص ارتوپدی
 دکتر گل آقایی متخصص ارتوپدی
 دکتر پرویزیان متخصص ارتوپدی
 دکتر صادقیان متخصص ارتوپدی