02142702 آیکون تلفن

جراحی مغزواعصاب ستون فقرات

نام پزشک   
 تخصص
دکتر آذر متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر اخوان سیگاری
متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات  
 دکتر باباشاهی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

دکتر علیرضا بصام پور  

 

 

فوق تخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

 دکتر باغبان متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

دکتر حمید حصاری کیا  

 

 

فوق تخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

 دکتر حاجی عباسی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر حاجی قاسمی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

دکتر احمد سدیدی  

 

 

فوق تخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

 دکتر عالیخانی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر علیجانی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر قلعه نوعی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر قندهاریدکتر افشار فریدونیان متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر اکبر متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر بهرامی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر بوستانی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر پورقاضی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر تهامی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر جعفری مرندی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر دانشی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر روشن متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر زینلی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر زارع متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر صمدیان متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر قاسمی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر قریانی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر کاشیمتخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات  
 دکتر کریمی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر گلچین متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر مجیدی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
دکتر محمد حسنی  متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر معینی پور متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر منصوری نصب متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر نیکوبخت متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر نصری متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
دکتر مداح  متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر خردمند متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر خانی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر امیر صدیقی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر افسون صدقی متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر محمد امین متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر امین  متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر آرامش متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر غفوری متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 

 دکتر آقایی مقدم

 متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
 دکتر هاشم زاده متخصص جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات 
دکتر امیررضا صباح متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات