02142702 آیکون تلفن

 دکتر سید امیر طاهری

  متخصص گوارش

فوق تخصص کبد و مجاری صفراوی

 

 

دکتر شهرام آگاه

 

متخصص داخلی گوارش

فوق تخصص گوارش و کبد

 دکتر محسن مسعودی

 

متخصص داخلی گوارش

فوق تخصص گوارش و کبد

 دکتر مرجان مخترع

 

متخصص داخلی گوارش

فوق تخصص گوارش و کبد

 
دکتر محمود کریمی

 

متخصص داخلی

فوق تخصص ریه

 
دکتر محسن مسعودی

 

متخصص داخلی گوارش

فوق تخصص گوارش و کبد

 

 
دکتر شهرام آگاه

 

متخصص داخلی گوارش

فوق تخصص گوارش و کبد