02142702 آیکون تلفن

گوش و حلق و بینی

نام پزشک
 تخصص
 دکتر الماسیمتخصص گوش و حلق و بینی 
 دکتر بیاضیانمتخصص گوش و حلق و بینی 
 دکتر پازوکی متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر ظفرمند متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر پورجبار متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر ثابت مهر متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر جمشیدی خوش متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر علی احیایی  متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر حکمت متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر چراغی پور متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر سالاریان متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر سزاوار متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر فلاح تفتی متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر صادقی نژاد متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر محمدی قهاری  متخصص گوش و حلق و بینی
 دکتر مهدوی پارسامتخصص گوش و حلق و بینی 
 دکتر جعفریمتخصص گوش و حلق و بینی 
 دکتر مهر افزان متخصص گوش و حلق و بینی