02142702 آیکون تلفن

جراحی عمومی

نام پزشک   
 تخصص
دکتر باقر زاده- صبا متخصص جراحی عمومی 
 دکتر برومندمتخصص جراحی عمومی  
 دکتر جلالی متخصص جراحی عمومی 
 دکتر شهاب حسینیمتخصص جراحی عمومی  
 دکتر شجاعی فرد متخصص جراحی عمومی 
 دکتر کیا موسوی متخصص جراحی عمومی 
 دکتر منوچهری متخصص جراحی عمومی 
 دکتر هاشمیان متخصص جراحی عمومی 
 دکتر هدایتی متخصص جراحی عمومی 
 متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کولورکتال (روده بزرگ و مقعد)
 دکتر اکبری متخصص جراحی عمومی 
 دکتر امیری متخصص جراحی عمومی 
 دکتر بیاتی متخصص جراحی عمومی 
 دکتر سروش متخصص جراحی عمومی 
 دکتر سزاوار متخصص جراحی عمومی 
 دکتر شکوهی متخصص جراحی عمومی 
 دکتر شیخ متخصص جراحی عمومی 
 دکتر علی بخشی متخصص جراحی عمومی 
دکتر فرزانه   متخصص جراحی عمومی 
دکتر فرهودی  متخصص جراحی عمومی 
 دکتر قریی متخصص جراحی عمومی 

دکتر محمدی پور

 

 

 

 

 

 متخصص جراحی عمومی 

 دکتر محمد حسینیمتخصص جراحی عمومی  
 دکتر معدنی پورمتخصص جراحی عمومی  
 دکتر آرامش متخصص جراحی عمومی 
 دکتر نخعی متخصص جراحی عمومی 
 دکتر یزدان خواه متخصص جراحی عمومی 
 دکتر ظهوری متخصص جراحی عمومی 
 دکتر ماندانا معتمدی متخصص جراحی عمومی 
دکتر گلفام  متخصص جراحی عمومی 
 دکتر وحید معتمدی متخصص جراحی عمومی