02142702 آیکون تلفن

قوانین و مقررات بیمارستان

 قوانین و مقررات

 

راهنمای استفاده از آسانسور های بیمارستان

 

دستورالعمل آسانسور