02142702 آیکون تلفن

برنامه زمان بندی کلینیک بیمارستان محب کوثر فروردین 1397

 

برنامه کلینیک فروردین 97 شنبه برنامه کلینیک فروردین 97 یکشنبه
 برنامه کلینیک فروردین 97 دوشنبه  برنامه کلینیک فروردین 97 سه شنبه
 برنامه کلینیک فروردین 97 چهارشنبه  برنامه کلینیک فروردین 97 پنج شنبه

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com