02142702 آیکون تلفن

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران سازمانها، نگرانی از رفتارهای نامناسب توسط پرسنل در موقعیتهای دشوار و حتی شرایط عادی، به ویژه با مشتریان، مدیران و سایر همکاران  است. اینکه آیا پرسنل ما زمانی که مشتری را می‌بیند با او با احترام برخورد می‌کند؟! سلام می گوید؟! وقتی یک مشتری عصبانی را می‌بیند چگونه واکنشی از خود نشان می‌دهد؟! آیا نسبت به همکاران خود تواضع و فروتنی دارند؟!

به راستی! رفتار درست چیست؟ آیا استانداردی برای این رفتارها وجود دارد؟! آیا امکان آن وجود دارد که بتوان همه رفتارها را پیش‌بینی نموده و برای هریک راهکاری مناسب تدوین نمود؟! نتایج مطالعات رفتاری در سازمانهای پیشرو و متعالی دنیا نشان داده است که پاسخ به این سوال مثبت بوده و توصیه‌های مناسبی برای حصول اطمینان از بروز رفتارهای مناسب وجود دارد.

هر چند که امکان شناسایی همه موقعیتهای مختلف، دشوار و تقریبا غیرممکن است، لیکن می‌توان با مطالعه و تحقیق در هر شغلی، موقعیت های تکرار شونده را شناسایی و برای آن نسخه مناسبی از رفتار یا رفتارها را تدوین و به پرسنل آموزش داد.

بنابراین واحد آموزش بر اساس ارزش های سازمانی بیمارستان محب کوثر یعنی: بیمار محوری- تعالی جویی- همدلی و مشارکت جویی- کرامت کارکنان- تفکر ناب- دانش محوری و تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، اقدام به تدوین کدهای رفتاری بیمارستانی نموده است که این کدهای رفتاری در واقع ترجمان صحیح ارزش های بیمارستان به مصادیق رفتاری برای هریک از مشاغل است. با در اختیار داشتن این کدها، انتظار می‌رود پرسنل زحمتکش بیمارستان، بدانند که دقیقاً باید به چه ارزش هایی پایبند بوده و چه مواردی جزء خطوط قرمز رفتاری و اخلاقی آنها در بیمارستان است.

واحد آموزش این بیمارستان پس از شناسایی موقعیت های رفتاری مختلف، کارگاه های آموزشی متناسبی را برای گروه های مختلف بیمارستانی برگزار نموده است تا با تغییر در دانش و نگرش کارکنان خود، باعث بهبود مهارت های رفتاری آنان و افزایش رضایت بیماران و همراهان محترم گردد.