02142702 آیکون تلفن

واحد آموزش و وظایف این واحد در بیمارستان

آموزش  

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران سازمانها، نگرانی از رفتارهای نامناسب توسط پرسنل در موقعیتهای دشوار و حتی شرایط عادی، به ویژه با مشتریان، مدیران و سایر همکاران  است. اینکه آیا پرسنل ما زمانی که مشتری را می‌بیند با او با احترام برخورد می‌کند؟! سلام می گوید؟! وقتی یک مشتری عصبانی را می‌بیند چگونه واکنشی از خود نشان می‌دهد؟! آیا نسبت به همکاران خود تواضع و فروتنی دارند؟!

به راستی! رفتار درست چیست؟ آیا استانداردی برای این رفتارها وجود دارد؟! آیا امکان آن وجود دارد که بتوان همه رفتارها را پیش‌بینی نموده و برای هریک راهکاری مناسب تدوین نمود؟! نتایج مطالعات رفتاری در سازمانهای پیشرو و متعالی دنیا نشان داده است که پاسخ به این سوال مثبت بوده و توصیه‌های مناسبی برای حصول اطمینان از بروز رفتارهای مناسب وجود دارد.

هر چند که امکان شناسایی همه موقعیتهای مختلف، دشوار و تقریبا غیرممکن است، لیکن می‌توان با مطالعه و تحقیق در هر شغلی، موقعیت های تکرار شونده را شناسایی و برای آن نسخه مناسبی از رفتار یا رفتارها را تدوین و به پرسنل آموزش داد.

بنابراین واحد آموزش بر اساس ارزش های سازمانی بیمارستان محب کوثر یعنی: بیمار محوری- تعالی جویی- همدلی و مشارکت جویی-  کرامت کارکنان- تفکر ناب-  دانش محوری و  تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، اقدام به تدوین کدهای رفتاری بیمارستانی نموده است که این کدهای رفتاری در واقع ترجمان صحیح ارزش های بیمارستان به مصادیق رفتاری برای هریک از مشاغل است. با در اختیار داشتن این کدها، انتظار می‌رود پرسنل زحمتکش بیمارستان، بدانند که دقیقاً باید به چه ارزش هایی پایبند بوده و چه مواردی جزء خطوط قرمز رفتاری و اخلاقی آنها در بیمارستان است.

واحد آموزش این بیمارستان پس از شناسایی موقعیت های رفتاری مختلف، کارگاه های آموزشی متناسبی را برای گروه های مختلف بیمارستانی برگزار نموده است تا با تغییر در دانش و نگرش کارکنان خود، باعث بهبود مهارت های رفتاری آنان و افزایش رضایت بیماران و همراهان محترم گردد.

      واحد آموزش بیمارستان محب کوثر بعنوان یکی از واحدهای اصلی مدیریت منابع انسانی، وظیفه خطیر توسعه سرمایه های انسانی بیمارستان را به عهده دارد که در 2 بخش پرستاری و غیر پرستاری، بر اساس اهداف و استراتژی های سازمانی اقدام به برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی می نماید. در این واحد که در طبقه اول بیمارستان و در کنار دفتر پرستاری قرار دارد، مسئول آموزش و سوپروایزر آموزشی، مسئولیت های مشروحه ذیل را به عهده دارند.

وظایف واحد آموزش

 •     مدیریت برنامه های آموزشی مطابق با استانداردهای اعتباربخشی
 •        مدیریت آموزش به بیماران از طریق تهیه پمفلت، انتشار مطالب آموزشی در وبسایت بیمارستان و ...
 •        تهیه ماهنامه آموزشی بیمارستان
 •        تعیین اهداف آموزشی.(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
 •        تعیین نیازهای آموزشی بیماران و رده های مختلف کادر پرستاری و غیر پرستاری وکارکنان جدید الورود
 •        اولویت بندی نیازهای آموزشی
 •        تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 •        اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 •        تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 •        پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
 •        پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
 •       تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی
 •      هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذی ربط
 •     همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
 •      همکاری و هماهنگی با تمامی مدیران و مسئولین جهت ارتقاء سطح آموزش
 •      ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید. (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
 •       همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 •      هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذی ربط
 •       هدایت و آموزش کارکنان جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی
 •       ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مافوق
 •      کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذی ربط با استفاده از ابزار مناسب
 •       کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
 •      ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق:

-         کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

-         بررسی رضایت مندی بیماران

-         بررسی رضایت مندی کارکنان

 •       کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف(در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 •        مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 •        شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط

  

 

تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق
Email:info@kowsarhospital.com