02142702 آیکون تلفن

مزایده های بیمارستان

  •  مزایده کافی شاپ (شرایط عمومی - شرایط اختصاصی - تاریخ مزایده : 99.3.24)
  • مزایده کافی شاپ (شرایط عمومی - شرایط اختصاصی - تاریخ مزایده : 99.1.23)
  • مزایده کافی شاپ (شرایط عمومی - شرایط اختصاصی - تاریخ مزایده : 99.1.23)
  • مزایده کافی شاپ (شرایط عمومی - شرایط اختصاصی - تاریخ مزایده : 99.1.23)

  • مزایده کافی شاپ (شرایط عمومی - شرایط اختصاصی - تاریخ مزایده : 99.1.23)